Miljö

GA Åkerierna AB´s miljöpolicy är att få ett aktivt miljötänkande med förebyggande åtgärder i vårt dagliga arbete. Miljöengagemanget skall omfatta alla medarbetare. Vårt miljöarbete skall utgå från att uppfylla myndigheters krav i form av lagstiftning, förordningar och lokala regler. Vårt miljöarbete skall ständigt förbättras. Detta innebär:

 • Att Vi regelbundet inhämtar kunskap i miljöfrågor och regler, och aktivt utbildar alla medarbetare.
 • Att Ständigt ha en dialog med kunder och myndigheter för att utreda krav och behov, och säkerställa att dessa uppfylls.
 • Att Aktivt arbeta med att fastställa nya offensiva miljömål som både kan förbättra miljön, förebygga och förhindra föroreningar, samt tillföra bättre lönsamhet.
 • Att Regelbundet ta fram projekt som kan utveckla miljöarbetet, och utveckla vår maskinpark ur miljösynpunkt.
 • Att Ställa miljökrav på våra leverantörer och samarbetspartners utifrån våra egna ambitioner och våra kunders krav.

Trafiksäkerhet

Vår ambition är att med ett ledningsansvar som grund, som yrkesmän vara föredömen i trafiken och medverka till att angelägna trafiksäkerhetsmål uppnås såväl för individen som för företaget och samhället. Detta innebär bland annat att anställda och ledning inom företaget:

 • alltid använder säkerhetsbälte
 • håller avstånd till framförvarande
 • respekterar och följer hastighetsbestämmelserna
 • respekterar kör- och vilotids reglerna
 • respekterar gällande viktbestämmelser
 • tar hänsyn till väglag och trafiksituation vid körplanering
 • säkrar godset på ett ansvarsfullt sätt
 • är sprit och drogfria, inklusive starka mediciner och undviker att köra då vi är trötta.
 • håller fordonen i trafiksäkert skick
 • strävar efter att inte ta uppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess innebörd.